Daily Recitation

Mantras for Multiplying the Power of Recitation ཨོཾ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་བྷི་མ་ན་ས་ར་མ་ཧཱ་ཛམ་བྷ་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།།om sambhara sambhara vimana sara maha dzambha hung pat svaha!(Three times) ༄༅། །འཕགས་པ་བཀྲ་ཤ... 2019-10-08 11:02

༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། ། ‘The Great Cloud of Blessings’The Prayer which Magnetizes All that Appears and All that Existsby Mipham Rinpoche ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲ... 2019-10-08 11:01

Dedication of Meritཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབས་པའི་མཐུས། །ched la tö ching söl ba tap pe tüབདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །dak sok gang du ne pe sa chok suནད་དང་དབུལ་ཕོང་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ned d... 2019-10-08 11:00

༄༅། །བར་ཆད་ལམ་སེལ་བསྡུས་པ།The Prayer to Guru Rinpoche for Attainments by Dodrupchen Rinpocheཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །orgyen rinpoche la solwa depTo Orgyen Rinpoche we pray,འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མ... 2019-10-08 11:00

大方广佛华严经入不思议解脱境界普贤行愿品da fang guang fo hwa yan jing ru bu si yi jye to jing jye pu shan shing yuan pinThe King of Aspiration Prayers: Samantabhadra’s “Aspiration to Good Actions”–Seven Limb Prayer– 帕巴将华... 2019-09-26 10:35

༄༅། །བསྟོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་བཞུགས།Praises To The Twenty-One Tarasཨོཾ་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །om je tsün ma pak ma dröl ma la chak tsel loOm I prostrate to the nobl... 2019-09-18 21:21

༄༅། །གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་།The Prayer which is the Source of All True Realization སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང༌། །trulpé guru tsen gyé dangTo the Eight Manifestations of Guru Rinpocheགྲུབ་པའ... 2019-09-18 17:22

The mantra of Padmasambhavaཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃom ah hum vajra guru padma siddhi hum(Repeat as many times as possible) 2019-09-18 17:20

༄༅། །ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས།The Seven-line Supplication to Guru RinpocheཧཱུྃཿHung!ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔orgyen yul gyi nup jang tsamIn the northwest country of Orgyenཔད་མ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ped ma ge... 2019-09-18 17:19

Mantras for Multiplying the Power of Recitation ཨོཾ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་བྷི་མ་ན་ས་ར་མ་ཧཱ་ཛམ་བྷ་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།།om sambhara sambhara vimana sara maha dzambha ba hung pat svaha! (Three times) ༄༅། །འཕགས་པ་བཀ... 2019-09-18 17:18